Banv zo

  • anv ar wiz pa vez moc'h bihan warni;
    • binvi a larer eus ar gwizi
  • ar vanv gozh, anv ar par c'hwec'h er c'hoari domino.