Eskern an arzorn zo eizh askorn bihan renket war div linenn. Liammañ a reont an arvrec'h ouzh eskern ar palv.

Eskern an arzorn e liv; A:skafeg; B:loareg; C:trizueg; D:pizenneg;
E:tristurieg; F:eiltristurieg; G:pennog; H:bac'heg

Linenn gentañ (tostañ ouzh an arvrec'h) :

Eil linenn (tostañ ouzh ar palv) :