Janed Bavaria

Janed Bavaria, pe Johanna von Bayern en alamaneg, a zo anv meur a briñsez :