Ur prederour saoz eo John Locke (1632-1704).

John Locke