sq-1
Ky përdorues është në gjendje të kontribuojë me nivel fillestar e Shqipes.