sq-2
Ky përdorues mund të kuptojë gjuhën shqipe në një nivel mesatar.