sq-3
Ky përdorues mund të kuptojë gjuhën shqipe në një nivel të përparuar.