sq-4
Ky përdorues njeh shqipennivel të gjuhës amtare.