Milou a zo ki gwenn Tintin. Heuliañ a rafe Tintin betek ar marv.