Roll pennrannoù Kangxi

Sinalunioù (lunioù sinaek) en o skritur hengounel pe eeunaet gant o zreuzskrivadur pinyin zo war ar bajenn-mañ. Sellit ouzh ar skoazell war Unicode pe testit o merdeer ma ne welit ket anezho fraezh.

Kavet e vo amañ roll an 214 pennrann pe alc'hwez bet renablet e 1716 e geriadur Kangxi, en urzh an niver a linennoù gant un nebeud skouerioù eus lunioù ma kaver anezho. Mar plij, lennit ar pennadoù sinalun (lunioù sinaek) ha pennrann lunioù ar sinaeg evit tapout muioc'h a ditouroù diwar-benn an doare da implijout ar pennrannoù-se e sinaeg

Bodet eo bet stummoù disheñvel ar pennrannoù diouzh an ezhomm (da sk. 47. 巛川) pe rollet int bet war div linenn ma'z int disheñvel-tre (da sk. 64. 手 ha 64'. 扌). Lakaet eo bet ar stummoù eeunaet war-lerc'h ur veskell (/) (da skouer, niverenn 187: 馬/马). Diskouezet eo skouer pep lun gant e arouezennoù hengounel.

Ken klasel eo deuet ar roll-mañ da vezañ ma ne vez mui roet, a-wechoù, nemet niverenn ar bennrann. Da skouer, un daveenn d'ar bennrann 189 hep muioc'h a ditouroù a dalvez 高.

Evit ar pennrannoù a-vremañ, gwelet Roll 189 pennrann vodern, ha Roll 227 pennrann vodern (daou rummad all nevesoc'h).

1 linenn kemmañ

 • 1. 一 (unan) (yī) - 丁 七 万 丈 三
 • 2. 丨 (linenn) (gǔn) - 中 丰 串
 • 3. 丶 (pik) (zhǔ) - 丸 丹 主 丼
 • 4. 丿 (beskell) (piē) - 乂 乃 久 乍 乎
 • 5. 乙 (eil) (yì) - 九 乞 乾
 • 5'. 乚 - 也 乳 亂
 • 6. 亅 (krog) (jué) - 了 予

2 linenn kemmañ

 • 7. 二 (daou) (èr) - 于 五 井 些 亞
 • 8. 亠 (golo) (tóu) - 亡 交 亥 京 亮
 • 9. 人 (den) (rén) - 今 介 从 令 会
 • 9'. 亻 (den a-serzh) - 仁 仕 他 仙 休
 • 10. 儿 (divesker) (ér) - 兄 兆 先 光 兒
 • 11. 入 (mont tre) (rù) - 內 全 兩 兪
 • 12. 八 (eizh) (bā) - 公 共 兵 具 典
 • 13. 冂 (boest war he genou) (jiǒng) - 冉 冊 再 冎 冏
 • 14. 冖 (pallenn) (mì) - 冗 冠 冢 冤 冥
 • 15. 冫 (skorn) (bīng) - 冬 冰 冶 冷 凍
 • 16. 几 (taol) (jī) - 凡 凭 凰 凱 凳
 • 17. 凵 (boest digor) (qǔ) - 凶 凸 凹 出 函
 • 18. 刀 (kontell) (dāo) - 刃 分 切 初 券
 • 18'. 刂 (kontell a-serzh) - 刈 刊 刑 列 判
 • 19. 力 (nerzh) (lì) - 功 劣 助 努 励
 • 20. 勹 (pakañ) (bāo) - 勺 勻 勾 包 匈
 • 21. 匕 (loa) (bǐ) - 北 匙
 • 22. 匚 (boest digor a-zehou) (fāng) - 匠 匡 匣 匪 匱
 • 23. 匸 (kloz kuzhet) (xǐ) - 匹 医 匼 匿 區
 • 24. 十 (dek) (shí) - 千 午 協 南 博
 • 25. 卜 (divinouriezh) (bǔ) - 卞 占 卡 卣 卦
 • 26. 卩 (siell) (jié) - 卯 印 危 即 却
 • 27. 厂 (tornaod) (hàn) - 厄 厖 厘 厚 原
 • 28. 厶 (prevez) (sī) - 厷 去 厽 叀 參
 • 29. 又 (adarre) (yòu) - 叉 友 双 取 受

3 linenn kemmañ

 • 30. 口 (genou) (kǒu) - 史 名 君 吟 味
 • 31. 囗 (kloz) (wéi) - 囚 因 困 國 園
 • 32. 土 (douar) (tǔ) - 地 均 坊 城 域
 • 33. 士 (gouizieg) (shì) - 壬 壯 壺 壻 壽
 • 34. 夂 (mont) (zhǐ) - 夅 夆
 • 35. 夊 (mont goustadik) (suī) - 夋 复 夎 夏 夔
 • 36. 夕 (abardaez) (xì) - 外 夘 多 夜 夢
 • 37. 大 (bras, tev) (dà) - 天 太 夫 契 奔
 • 38. 女 (maouez) (nǚ) - 好 妊 妹 妻 姓
 • 39. 子 (bugel) (zǐ) - 孔 字 孝 孟 孫
 • 40. 宀 (toenn) (mián) - 宅 宇 宗 官 定
 • 41. 寸 (meud) (cùn) - 寺 封 射 尋 對
 • 42. 小 (bihan) (xiǎo) - 少 尖 尗 尚 尠
 • 43. 尢 (lavnenn) (wāng) - 尣 尤 尨 尬 就
 • 44. 尸 (korf) (shī) - 尺 尻 尾 局 屈
 • 45. 屮 (bountañ) (chè) - 屯 屰
 • 46. 山 (menez) (shān) - 屹 岐 岳 峰 島
 • 47. 巛川 (stêr) (chuān) - 州 巟 巡 巢
 • 48. 工 (labour) (gōng) - 左 巧 巨 巫 差
 • 49. 己已巳 (e-unan) (jǐ) - 巴 巵 巷 巸 巽
 • 50. 巾 (tulban) (jīn) - 市 布 帆 帝 帥
 • 51. 干 (sec'hañ) (gān) - 平 幵 幷 幹
 • 52. 幺 (bitik) (yāo) - 幻 幼 幽 幾
 • 53. 广 (tornaod piket) (yǎn) - 床 底 店 府 度
 • 54. 廴 (gaoliad vras) (yǐn) - 延 廷 建 廻
 • 55. 廾 (daou zorn) (gǒng) - 弁 异 弃 弄 弊
 • 56. 弋 (tennañ) (yì) - 弌 弍 弎 式 弑
 • 57. 弓 (gwareg) (gōng) - 引 弟 弦 弱 張
 • 58. 彐彑 (moj) (jì) - 彔 彖 彘 彙 彝
 • 59. 彡 (reun) (shān) - 形 彥 彩 彬 彭
 • 60. 彳 (kammed) (chì) - 役 往 待 律 徐

4 linenn kemmañ

 • 61. 心 (kalon) (xīn) - 必 志 忘 忠 恭
 • 61'. 忄 (kalon a-serzh) - 忙 快 怖 怪 悟
 • 62. 戈 (halabardenn) (gē) - 戊 戎 成 我 戒
 • 63. 戶 (dor) (hù) - 房 所 扁 扇 扉
 • 64. 手 (dorn) (shǒu) - 拜 拳 掌 掣 擧
 • 64'. 扌 (dorn a-serzh) - 打 批 技 抱 押
 • 65. 支 (brank) (zhī) - 攱 攲 攳
 • 66. 攴攵 (skeiñ) (pū) - 改 放 政 故 敲
 • 67. 文 (skritur) (wén) - 斈 斌 斐 斑 斕
 • 68. 斗 (splujer) (dǒu) - 料 斛 斜 斟 斡
 • 69. 斤 (bouc'hal) (jīn) - 斥 斧 斬 新 斷
 • 70. 方 (karrez) (fāng) - 於 施 旁 旅 族
 • 71. 无旡 (ket) (wú) - 既 旤
 • 72. 日 (heol) (rì) - 旦 旱 明 星 春
 • 73. 曰 (lavaret) (yuē) - 晉 曷 書 曹 曾
 • 74. 月 (loar) (yuè) - 朏 朖 期 朦 朧
 • 75. 木 (gwez) (mù) - 末 本 杉 林 森
 • 76. 欠 (diouer) (qiàn) - 次 欣 欲 歌 歡
 • 77. 止 (herzel) (zhǐ) - 此 步 武 歪 歲
 • 78. 歹歺 (marv) (dǎi) - 死 殉 殊 殘 殲
 • 79. 殳 (arm) (shū) - 段 殷 殺 殿 毀
 • 80. 毋母 (na ober) (wú) - 每 毐 毑 毒 毓
 • 81. 比 (keñveriañ) (bǐ) - 毕 毖 毘 毚
 • 82. 毛 (feur, blev) (máo) - 毫 毬 毯 毳 氈
 • 83. 氏 (klan) (shì) - 氐 民 氒 氓
 • 84. 气 (aezhenn) (qì) - 氛 氜 氣 氤 氳
 • 85. 水 (dour) (shuǐ) - 汞 泉 淼 漿 潁
 • 85'. 氵 (dour a-serzh) - 河 泣 洋 海 湖
 • 85". 氺 - 求 泰 滕
 • 86. 火 (tan) (huǒ) - 灼 炊 炎 炒 炙
 • 86'. 灬 - 烈 烹 焦 然 煮
 • 87. 爪爫 (skilf) (zhuǎ) - 爬 爭 爯 爰 爲
 • 88. 父 (tad) (fù) - 爸 爹 爺
 • 89. 爻 (kroazioù doubl) (yáo) - 爼 爾
 • 90. 爿丬 (gwele) (qiáng) - 牀 牁 牂 牃 牆
 • 91. 片 (jelkenn) (piàn) - 版 牋 牌 牒 牘
 • 92. 牙 (krog) (yá) - 牚
 • 93. 牛 (buoc'h) (niú) - 牧 物 牲 特 犀
 • 94. 犬 (ki) (quǎn) - 狀 猋 猒 獸 獻
 • 94'. 犭 (ki a-serzh) - 犯 狂 狗 狩 狼

5 linenn kemmañ

 • 95. 玄 (don) (xuán) - 玅 玆 率 玈
 • 96. 玉 (jad) (yù) - 瑩 瑬 瑿 璧 璽
 • 96'. 王 - 珍 珠 現 球 理
 • 97. 瓜 (meloñs) (guā) - 瓝 瓞 瓠 瓢 瓣
 • 98. 瓦 (teol) (wǎ) - 瓮 瓷 甄 甑 甕
 • 99. 甘 (c'hwek) (gān) - 甙 甚 甜 甝 甞
 • 100. 生 (buhez) (shēng) - 甡 產 甥 甦 甧
 • 101. 用 (implijout) (yòng) - 甩 甫 甬 甭 甯
 • 102. 田 (park) (tián) - 男 界 留 畦 番
 • 103. 疋 (boukl dilhad) (pǐ) - 疌 疎 疏 疐 疑
 • 104. 疒 (kleñved) (chuáng) - 疼 疾 病 痛 痴
 • 105. 癶 (teltenn piket) (bō) - 癷 癸 癹 登 發
 • 106. 白 (gwenn) (bái) - 的 皆 皇 皎 皓
 • 107. 皮 (kroc'hen) (pí) - 皰 皴 皸 皺 皻
 • 108. 皿 (lestr, plad) (mǐn) - 盂 盆 盒 盛 盟
 • 109. 目 (lagad) (mù) - 盲 看 眺 眼 睛
 • 110. 矛 (pigell) (máo) - 矜 矝 矞 矠 矡
 • 111. 矢 (gwarell) (shǐ) - 矣 知 矩 短 矮
 • 112. 石 (maen) (shí) - 砂 砥 砲 硬 磁
 • 113. 示 (spered) (shì) - 祟 票 祭 禁 禦
 • 113'. 礻 (spered piket) - 礼 社 祈 祝 神
 • 114. 禸 (pistenn) (róu) - 禹 禺 离 禼 禽
 • 115. 禾 (greun) (hé) - 秋 税 稔 稻 稼
 • 116. 穴 (kev) (xuè) - 究 空 穿 突 窃
 • 117. 立 (a-sav) (lì) - 站 竝 章 竣 童

6 linenn kemmañ

 • 118. 竹 (bambouz) (zhú) - 竿 笏 箒 算 箱
 • 119. 米 (riz) (mǐ) - 粒 粗 粟 精 糊
 • 120. 糸 (seiz) (mì) - 系 紊 素 索 紫
 • 120'. 糹/纟 (seiz a-serzh) - 紅 納 紙 細 組
 • 121. 缶 (jarl) (fǒu) - 缸 缺 罅 罎 罐
 • 122. 网 (roued) (wǎng) - 羀
 • 122'. 罒 - 罠 罪 置 罰 署
 • 123. 羊 (dañvad) (yáng) - 着 美 群 義 羯
 • 124. 羽 (plu) (yǔ) - 翁 翌 習 翔 翼
 • 125. 老 (kozh) (lǎo) - 耄 耆 耋
 • 125'. 耂 - 考 者 耇
 • 126. 而 (ha) (ér) - 耍 耎 耏 耐 耑
 • 127. 耒 (arar) (lěi) - 耕 耗 耘 耙 耡
 • 128. 耳 (skouarn) (ěr) - 耽 聘 聰 聲 聽
 • 129. 聿 (broust) (yù) - 肂 肄 肅 肆 肇
 • 130. 肉 (kig) (ròu) - 胔 胾 腐 臠 臡
 • 130'. 月 (kig a-serzh) - 有 肌 肝 肥 育
 • 131. 臣 (ministr) (chén) - 臤 臥 臦 臧 臨
 • 132. 自 (an-unan) (zì) - 臫 臬 臭 臮 臱
 • 133. 至 (degouezhout) (zhì) - 致 臸 臹 臺 臻
 • 134. 臼 (mortez) (jiù) - 臾 舁 舂 與 興
 • 135. 舌 (teod) (shé) - 舍 舐 舒 舔 舕
 • 136. 舛 (enebiñ) (chuǎn) - 舜 舞
 • 137. 舟 (bag) (zhōu) - 航 舫 般 船 艘
 • 138. 艮 (ehanañ) (gèn) - 艱
 • 139. 色 (liv) (sè) - 艴 艵 艷
 • 140. 艸 (geot) (cǎo) - 芔 芻 茻
 • 140'. 艹 - 花 茶 草 菓 華
 • 141. 虍 (tigr) (hū) - 虎 虐 處 虞 號
 • 142. 虫 (amprevan) (chóng) - 蛇 蛙 蜜 蝶 蟲
 • 143. 血 (gwad) (xiě) - 衄 衅 衆 衉 衊
 • 144. 行 (treug) (xíng) - 衒 術 街 衝 衞
 • 145. 衣 (dilhad) (yī) - 表 衰 袋 裔 裝
 • 145'. 衤 (dilhad a-serzh) - 袂 袖 裸 裾 襟
 • 146. 襾覀西 (kornôg) (yà) - 覃 覆 覇 覈 覉

7 linenn kemmañ

 • 147. 見/见 (gwelet) (jiàn) - 規 視 親 覺 覽
 • 148. 角 (korn, beg) (jiǎo) - 觜 觝 解 觴 觸
 • 149. 言 (komz) (yán) - 詈 誓 謦 警 譬
 • 149'. 訁/讠 (komz a-serzh) - 訓 記 設 詩 話
 • 150. 谷 (traoñienn) (gǔ) - 谺 谻 谽 谿 豁
 • 151. 豆 (fav) (dòu) - 豈 豉 豌 豎 豐
 • 152. 豕 (moc'h) (shǐ) - 豚 象 豢 豪 豬
 • 153. 豸 (broc'h) (zhì) - 豹 豺 貂 貌 貎
 • 154. 貝/贝 (krogenn) (bèi) - 負 財 貧 貨 販
 • 155. 赤 (ruz) (chì) - 赦 赧 赫 赬 赭
 • 156. 走 (redek) (zǒu) - 赴 起 超 越 趨
 • 157. 足 (troad) (zú) - 距 跨 跪 路 跳
 • 158. 身 (korf) (shēn) - 躬 躱 躴 躺 軀
 • 159. 車/车 (karr) (chē) - 軌 軍 軒 輕 輸
 • 160. 辛 (c'hwerv) (xīn) - 辜 辟 辡 辣 辭
 • 161. 辰 (mintin) (chén) - 辱 農 辴
 • 162. 辵 (bale) (chuò)
 • 162'. 辶 - 近 返 述 進 道
 • 163. 邑 (kêr) (yì) - 邫 郒 郶
 • 163'. 阝 - 那 邦 邸 郁 郊
 • 164. 酉 (gwin) (yǒu) - 酋 配 酒 酸 醉
 • 165. 釆 (spurmantiñ) (biàn) - 采 釉 釋
 • 166. 里 (kêriadenn) (lǐ) - 重 野 量 釐

8 linenn kemmañ

 • 167. 金 (metal) (jīn) - 釜 鏖 鏨 鑾 鑿
 • 167'. 釒/钅 (metal a-serzh) - 銀 銅 鋼 錫 鐵
 • 168. 長/长 (hir) (cháng)
 • 168'. 镸 (hir a-serzh) - 镺 镻 镼 镽 镾
 • 169. 門/门 (dor, porched) (mén) - 閂 閉 開 閏 間
 • 170. 阜 (bern, yoc'h) (fù)
 • 170'. 阝 (bern a-serzh) - 防 降 陰 陽 階
 • 171. 隶 (sklav) (lì) - 逮 隸
 • 172. 隹 (labousig bihan) (zhuī) - 隻 隼 雀 雄 雌
 • 173. 雨 (glav) (yǔ) - 雪 雲 零 雷 電
 • 174. 靑青 (glas) (qīng) - 靖 靘 靚 靛 靜
 • 175. 非 (faos) (fēi) - 靟 靠 靡

9 linenn kemmañ

 • 176. 面 (dremm) (miàn) - 靤 靦 靧 靨
 • 177. 革 (lêr) (gé) - 勒 靴 鞋 鞍 鞭
 • 178. 韋/韦 (lêr kivijet) (wéi) - 韌 韍 韓 韙 韜
 • 179. 韭 (kignen) (jiǔ) - 韮 韰 韱 韲
 • 180. 音 (son) (yīn) - 韴 韶 韸 韻 響
 • 181. 頁/页 (delienn) (yè) - 頂 頃 頭 顏 類
 • 182. 風/风 (avel) (fēng) - 颯 颱 颶 飄 飆
 • 183. 飛/飞 (nijal) (fēi) - 飜 飝
 • 184. 食 (debriñ) (shí) - 養 餐 餮 饕 饗
 • 184'. 飠/饣 (debriñ a-serzh) - 飢 飯 飽 飾 餃
 • 185. 首 (penn) (shǒu) - 馗 馘
 • 186. 香 (frondus) (xiāng) - 馛 馞 馥 馨 馩

10 linenn kemmañ

 • 187. 馬/马 (marc'h) (mǎ) - 駐 駿 騎 驅 驛
 • 188. 骨 (askorn) (gǔ) - 骰 骸 髀 髓 體
 • 189. 高 (bras) (gāo) - 髚 髜 髝 髞
 • 190. 髟 (blev) (biāo) - 髦 髮 髯 鬆 鬚
 • 191. 鬥 (stourm) (dòu) - 鬧 鬨 鬩 鬪 鬮
 • 192. 鬯 (gwin aberzh) (chàng) - 鬱
 • 193. 鬲 (kaoter) (lì) - 鬳 鬴 鬵 鬷 鬻
 • 194. 鬼 (tasmant) (guǐ) - 魁 魂 魃 魅 魏

11 linenn kemmañ

 • 195. 魚/鱼 (pesk) (yú) - 魯 鮫 鮭 鯉 鯨
 • 196. 鳥/鸟 (evn) (niǎo) - 鳩 鳴 鵝 鷗 鷲
 • 197. 鹵 (alkalin) (lǔ) - 鹶 鹷 鹹 鹺 鹽
 • 198. 鹿 (heizez) (lù) - 麋 麒 麓 麗 麟
 • 199. 麥/麦 (gwinizh) (mài) - 麩 麪 麭 麰 麴
 • 200. 麻 (kanab) (má) - 麼 麾 黀 黁 黂

12 linenn kemmañ

 • 201. 黃 (melen) (huáng) - 黆 黇 黉 黋 黌
 • 202. 黍 (mel) (shǔ) - 黎 黏 黐
 • 203. 黑 (du) (hēi) - 墨 黔 默 黛 黠
 • 204. 黹 (stamm) (zhǐ) - 黺 黻 黼

13 linenn kemmañ

 • 205. 黽/黾 (divelfenneg) (mǐn) - 鼀 鼆 鼇 鼈 鼉
 • 206. 鼎 (trebez) (dǐng) - 鼏 鼐 鼑 鼒
 • 207. 鼓 (taboulin) (gǔ) - 鼕 鼖 鼗 鼘 鼙
 • 208. 鼠 (razh) (shǔ) - 鼦 鼨 鼬 鼯 鼹

14 linenn kemmañ

 • 209. 鼻 (fri) (bí) - 鼾 鼿 齁 齅 齉
 • 210. 齊/齐/斉 (ent unvan, ent plaen) (qí) - 齋 齌 齍 齎 齏

15 linenn kemmañ

 • 211. 齒/齿/歯 (dant) (chǐ) - 齟 齡 齧 齬 齲

16 linenn kemmañ

 • 212. 龍竜/龙 (aerouant) (lóng) - 龏 龐 龑 龔 龕
 • 213. 龜/龟/亀 (baot) (guī) - 龞

17 linenn kemmañ

 • 214. 龠 (fleüt) (yuè) - 龡 龢 龣 龤 龥
  中文世界門戶 Porched ar bed sinaat — 找到關於中國的頁面 Adkavit ar pennadoù a denn d'ar bed sinaat.